image1 image2 image3 image4 image5

Licytacje

Poniżej prezentowane są przede wszystkim ogłoszenia licytacji ruchomości.

Pełną informację o licytacjach nieruchomości znajdziecie Państwo na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej:  http://www.licytacje.komornik.pl

Treść obwieszczeń o licytacji:

II licytacja lokalu mieszkalnego KW: LE1U/00046929/6

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2017r. o godz. 09:15 w Sądzie Rejonowym w Lubinie 59-300 Lubin, Ul. Wrocławska 3, w sali nr VII,  odbędzie się
druga licytacja  lokalu mieszkalnego   stanowiącego  odrębną nieruchomość o pow. 65,15m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju wraz z piwnicą i udziałem 23330/100000 w nieruchomości wspólnej objętej KW 38442  należącego  do dłużnika: Stanisława Mikulska, Jerzy Mikulski
położonego: 59-305 Rudna, ul. Głogowska 1/2,     dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 46929   [NKW: LE1U/00046929/6]
Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: cele mieszkaniowe.

Suma oszacowania wynosi 122 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     81 467,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 220,00zł.
Rękojmię należy wpłacić   gotówką  w kasie kancelarii Komornika lub uiścić  na konto  Komornika: komornika PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 102030170000210201575513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację "rękojmia do sprawy KM 689/12").Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 08:00 do godz. 18:00, natomiast akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym można przeglądać codziennie w kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w Wydziale Cywilnym  w Sądzie Rejonowym w Lubinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.