image1 image2 image3 image4 image5

Licytacje

Poniżej prezentowane są przede wszystkim ogłoszenia licytacji ruchomości.

Pełną informację o licytacjach nieruchomości znajdziecie Państwo na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej:  http://www.licytacje.komornik.pl

Treść obwieszczeń o licytacji:

I licytacja ruchomości: Fiat Punto

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-03-2017r. o godz. 11:00  w: 59-330 Ścinawa, ul. Lipowa 11
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

pierwsza licytacja ruchomości
 
.
Nazwa ruchomości: Samochód osobowy Fiat Punto nr rej. DLU 36921,
Ilość 1 [szt.]
Wartość szacunkowa5 000,00    **)
Cena wywołania  3 750,00
rok prod. 2005 ,VIN 18800004944651Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

II licytacja lokalu mieszkalnego KW: LE1U/00046929/6

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2017r. o godz. 09:15 w Sądzie Rejonowym w Lubinie 59-300 Lubin, Ul. Wrocławska 3, w sali nr VII,  odbędzie się
druga licytacja  lokalu mieszkalnego   stanowiącego  odrębną nieruchomość o pow. 65,15m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju wraz z piwnicą i udziałem 23330/100000 w nieruchomości wspólnej objętej KW 38442  należącego  do dłużnika: Stanisława Mikulska, Jerzy Mikulski
położonego: 59-305 Rudna, ul. Głogowska 1/2,     dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 46929   [NKW: LE1U/00046929/6]
Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: cele mieszkaniowe.

Suma oszacowania wynosi 122 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     81 467,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 220,00zł.
Rękojmię należy wpłacić   gotówką  w kasie kancelarii Komornika lub uiścić  na konto  Komornika: komornika PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 102030170000210201575513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację "rękojmia do sprawy KM 689/12").Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 08:00 do godz. 18:00, natomiast akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym można przeglądać codziennie w kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w Wydziale Cywilnym  w Sądzie Rejonowym w Lubinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.